Provozovatel: Denisa Hlavatá

IČO: 19057385

Sídlo: Dědická 1016/23  , Brno 627 00
Korespondenční adresa: Dědická 1016/23 , Brno 627 00

 

 

Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) internetového obchodu Bellugio.cz upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím, kterým je Denisa Hlavatá (dále jen „prodávající“), a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese Bellugio.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Tyto obchodní podmínky rovněž upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na adrese Bellugio.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

1.2. Vzhledem k platné právní úpravě je rozlišováno, je-li kupujícím spotřebitel (tj. každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mim rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná) nebo podnikatel (tzn. není spotřebitelem a samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku a také každá další osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele).

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

Uživatelský účet

1.7. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

1.8. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

1.9. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

1.10. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

1.11. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

1.12. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Uzavření kupní smlouvy

1.13. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se nepoužije.

1.14. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

1.15. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace
o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

1.16. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány
za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí automaticky generovanou informativní e-mailovou zprávou elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

1.17. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to písemně či telefonicky.

1.18. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží na webových stránkách. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem vzniká odesláním objednávky kupujícím (tj. přijetím nabídky) a doručením přijetí objednávky  prodávajícímu. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu automaticky generovanou informativní e-mailovou zprávou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

1.19. Objednávka kupujícího – spotřebitele, jež obsahuje výhrady, omezení nebo jiné změny nabídky je považována za novou nabídku. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až výslovným přijetím nabídky prodávajícím, jež bude odesláno na elektronickou adresu kupujícího, nebo ústním sdělením na telefonním čísle kupujícího uvedeném v objednávce a následným odesláním objednaného zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

1.20. V případě nemožnosti plnění objednávky na straně prodávajícího zašle prodávající kupujícímu – spotřebiteli pozměněnou nabídku s uvedením variant náhradního plnění – objednávek a vyžádá si stanovisko kupujícího – spotřebitele. Pozměněná nabídka je považována za novou nabídku a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až přijetím nabídky kupujícím – spotřebitelem, jež bude odesláno na elektronickou adresu prodávajícího.

1.21. Není-li kupujícím spotřebitel, ale podnikatel, je odeslaná objednávka zboží kupujícím považována za návrh na uzavření kupní smlouvy (nabídka) a samotná kupní smlouva je uzavřena až v okamžiku, kdy je kupujícímu doručen závazný souhlas prodávajícího s návrhem kupujícího, a to na adresu elektronické pošty kupujícího, nebo ústním sdělením na telefonním čísle kupujícího uvedeném v objednávce a následným odesláním objednaného zboží na adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

1.22. Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti ze zákona, kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek vyplývající.

1.23. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

1.24. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Komunikace mezi kupujícím a prodávajícím po učinění objednávky ze strany kupujícího bude probíhat telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové komunikace. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

1.25. Je-li společně se zboží poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícíma kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. Ohledně darů, které jsou kupujícímu poskytnuty zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.

1.26.Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného jako „vyprodáno“ v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným obdobným zbožím nebo pokud se cena zboží výrazně změnila a kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající kupujícího o této skutečnosti bezodkladně informuje a byla-li část nebo celá kupní cena zboží již uhrazena, budou peníze vráceny kupujícímu na jeho účet.

1.27.Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které obsahují rovněž reklamační řád, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující před vlastním uskutečněním objednávky dostatečným způsobem upozorněn a má možnost i dostatek času se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy a jsou neomezeně přístupné na webových stránkách prodávajícího.

Cena zboží a platební podmínky

1.28. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 1. bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. XY vedený u společnosti XY (dále jen „účet prodávajícího“). V případě že je zboží dostupné skladem, bude kupujícímu zaslána na elektronickou adresu kupujícího zálohová faktura. Objednané zboží bude odesláno po uhrazení platby na výše uvedený bankovní účet;
 2. bezhotovostním převodem prostřednictvím platebního systému GoPay;
 3. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce – za předpokladu registrace kupujícího na webových stránkách prodávajícího www.Bellugio.cz a dostupnosti zboží skladem.

1.29. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

1.30. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.

1.31. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

1.32. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, viz článek 1.17. těchto obchodních podmínek, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.

1.33. Prodávající je oprávněn v případech, kdy kupní cena objednávky přesahuje částku ve výši 15.000,- Kč, požadovat uhrazení zálohy na kupní cenu ve výši 50% kupní ceny. Na tuto skutečnost je kupující upozorněn vždy před vlastním uskutečněním objednávky. Nedojde-li k řádnému a včasnému uhrazení zálohy na kupní cenu, vyhrazuje si prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit, kdy o této skutečnosti bude kupující vyrozuměn zasláním odstoupení na elektronickou adresu kupujícího.

1.34. Případné další slevy (zákaznická sleva, věrnostní program, jehož podmínky jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího) mohou být poskytnuty individuálně na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím. V případě zájmu opakované spolupráce ze strany kupujícího a prodávajícího lze stanovit individuální obchodní podmínky.

1.35. Prodávající doporučuje registraci na webových stránkách www.Bellugio.cz Registrací kupujícího na webových stránkách může prodávající poskytnout zákaznickou slevu – další slevu na vybrané anebo i veškeré zboží, a to na základě individuální dohody mezi prodávajícím a kupujícím a dále viz věrnostní program, jehož podmínky jsou uvedeny na webové stránce prodávajícího. Tuto slevu je možno poskytnout pro účely opakovaného nákupu a také pro případ velkoobchodní spolupráce. Dohodnutá zákaznická sleva, věrnostní program se zobrazí výhradně v případě přihlášení registrovaného kupujícího pod svým uživatelským účtem. V tomto případě dojde k automatickému přepočítání ceny a po otevření detailu vybraného zboží se také zobrazí její konkrétní výše.

1.36. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli rozhodovat o výši poskytovaných slev, případně o jejich zrušení.

1.37. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

1.38. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, v případě osobního odběru zboží daňový doklad – paragon. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího, v případě osobního převzetí prodávající vystaví na prodávané zboží paragon a předá jej kupujícímu spolu se zbožím.

Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy

1.39. Pokud je kupní smlouvy uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující – spotřebitel ve smyslu ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne převzetí zboží (je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí zboží, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být ve výše uvedené lhůtě prodávajícímu odesláno, a to buď na adresu provozovny, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího. V ideálním případě kupující v odstoupení od kupní smlouvy dle předchozí věty písemně uvede číslo objednávky, data nákupu a číslo účtu pro vrácení kupní ceny. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující – spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu těchto obchodních podmínek. Kupujícímu bude obratem zasláno potvrzení o přijetí odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupením od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší.

1.40. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Zboží musí být vráceno prodávajícímu nepoškozené a neopotřebované a, je-li to možné, v původním obalu. Pokud v mezidobé došlo k zničení či spotřebování zboží, musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní ceny. Prodávající je povinen v takovém případě vzniklou škodu prokázat. Prodávající poté vrací spotřebiteli jen takto sníženou kupní cenu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy dle článku 1.39. těchto obchodních podmínek nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.41. Kupujícímu je doporučováno zasílat vrácené zboží „doporučeně“ a pojištěné, neboť prodávající neručí za jeho případnou ztrátu během přepravy. Poškozenou zásilku prodávající není povinen převzít.

1.42. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě smlouvy přijal kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního doručování nabízený prodávajícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

1.43. Právo na odstoupení od smlouvy kupujícímu nevzniká v souladu s ustanovením § 1837 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, (zakázková výroba, volba materiálů a barevného provedení zboží),
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů je není možné vrátit,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů.

1.44. Právo kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy ustanovení § 1829 odst. 1 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku se týká pouze kupujícího – spotřebitele, pokud kupující není spotřebitelem, jedná se o podnikatele (faktura vystavená na IČ) nevzniká mu na odstoupení nárok. Zákon takovou možnost kupujícímu – podnikateli neuvádí.

Přeprava a dodání zboží

1.45. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.46. Způsob dopravy a dodací lhůty jsou uvedeny u jednotlivého zboží na stránkách internetového obchodu. V případě hrozícího prodlení prodávajícího s dodáním zboží v uvedené dodací lhůtě, vyhrazuje si prodávající právo dodací lhůtu jednostranně prodloužit, a to maximálně o ½ dříve sjednané dodací lhůty, o čemž kupujícího vyrozumí na elektronickou adresu kupujícího, nebo telefonicky na telefonním čísle kupujícího uvedeném v objednávce. Doručí-li prodávající zboží kupujícímu v takto dodatečně určené dodací lhůtě, není v prodlení. Pokud kupující požaduje dodání zboží v konkrétním termínu, prodávající doporučuje tento požadavek uvést v objednávce.

1.47. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.48. Nepřevezme-li kupující po opakované výzvě prodávajícího objednané zboží, ať už při dodání přepravcem nebo osobně v provozovně prodávajícího či v dodatečně určeném termínu, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat po kupujícím úhradu nákladů spojených s doručováním zboží, pokud bylo doručováno prostřednictvím přepravce. Byla-li složena záloha na kupní cenu, je prodávající oprávněn složenou zálohu jednostranně započíst do výše nákladů spojených s doručováním zboží.

1.49. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. V případě poškození obalu zásilky je kupující povinen své výhrady bezodkladně vytknout již při převzetí vůči přepravci a následně je bezodkladně uplatnit vůči prodávajícímu, jinak k nim nebude dále přihlíženo. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

1.50. Kupující je dále povinen co nejdříve po předání zboží prohlédnout a přesvědčit se o vlastnostech a množství dodávaného zboží, ať už v provozovně prodávajícího v případě osobního převzetí zboží nebo bezodkladně po převzetí zboží od přepravce. Pro vyloučení všech pochybností prodávající uvádí, že některé zboží je dodáváno ze zahraničí, kde je rozdílně značena velikost zboží, tudíž prodávající pro lepší orientaci kupujícího ve velikostech na webových stránkách prodávajícího označuje velikost zboží dle českých měřítek (viz tabulka velikostí uvedená na webových stránkách prodávajícího), a tudíž při faktickém převzetí zboží může být na „visačce“ uvedena jiná velikost, než jak je uvedeno v objednávce kupujícího. Jedná se však pouze o přeoznačení velikosti zboží dle českých měřítek, nikoliv chybně dodanou velikost, když velikost zboží plně odpovídá měřítkům dle tabulky velikostí uvedené na webových stránkách prodávajícího.

1.51. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

Práva z vadného plnění

1.52. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními § 1914 – 1925, § 2099 – 2117 a § 2161 – 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

1.53. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí zboží je ve shodě s kupní smlouvou. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc:

 • má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží
  a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • odpovídá jakostí nebo provedeném smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je dodána v odpovídající množství, míře nebo hmotnosti,
 • vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.54. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti věci má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo odstoupit od smlouvy. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu z kupní cenu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, nemůže-li mu prodávající dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

1.55. Právo z vadného plnění kupující nemůže požadovat, pokud před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Za rozpor s kupní smlouvou není považováno jiné označení velikosti na „visačce“ zboží než jak je uvedeno v objednávce, pakliže velikost zboží odpovídá tabulce velikostí uvedené na webových stránkách prodávajícího, viz článek 1.50. těchto obchodních podmínek.

1.56. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) kalendářních měsíců od převzetí. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) kalendářních měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

1.57. Článek 1.56. těchto obchodních podmínek se nepoužije:

 • pro věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
 • vyplývá-li to z povahy věci.

1.58. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady uplatňuje kupující u prodávajícího na na elektronické adrese prodávajícího info@Bellugio.cz nebo reklamace@Bellugio.cz. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

1.59. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit mimo jiné mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – Spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869. Více informací můžete nalézt na internetových stránkách : http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/ Prodávající doporučuje před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu nejdříve využít kontaktu na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

Reklamační řád

1.59. Na případné reklamace se vztahují právní předpisy České republiky, zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, které bylo řádně kupujícím reklamováno.

1.60. Kupující je povinen seznámit se s tímto reklamačním řádem v rámci těchto obchodních podmínek ještě před objednáním zboží. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje kupující s tímto reklamačním řádem bezvýhradný souhlas.

1.61. Zboží lze reklamovat osobně na adrese provozovny prodávajícího, kdy o reklamaci zboží bude sepsán reklamační protokol, nebo odesláním písemné reklamace spolu s reklamovaným zbožím prostřednictvím přepravce na adresu provozovny prodávajícího, kdy formulář spolu s pokyny pro vyplnění je uveden na internetových stránkách prodávajícího v kolonce „vše o nákupu a reklamaci“, a to bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatků zboží, u spotřebního zboží nejpozději ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí zboží.

1.62. Pro urychlení reklamace je vhodné, aby kupující spolu s reklamovaným zbožím dodal prodávajícímu doklad prokazující koupi zboží (daňový doklad – fakturu). Kupující je povinen předat do reklamace zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a se všemi součástmi a příslušenstvími, umožňujícími ověření reklamované vady.

1.63. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

1.64. V případě kupujícího – spotřebitele je prodávající povinen bezodkladně, nejpozději do tří (3) pracovních dnů rozhodnout o reklamaci, a reklamaci vyřídit nejpozději v 30denní lhůtě. V případě, že kupujícím není spotřebitel, bude reklamace vyřízena v co nejkratší době.

1.65. Běh lhůty pro vyřízení reklamace je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (součásti, příslušenství zboží, jiné podklady atd.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v co možná nejkratší lhůtě. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

1.66. Náklady spojené s dopravou zboží do provozovny prodávajícího a zpět jsou hrazeny prodávajícím pouze v případě, že reklamace bude oprávněná, tj. nebude se jednat např. o mechanické poškození, spolu s reklamací zboží zašlete prodávajícímu i žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží a doložíte výši nákladů (např. doklad). Náklady spojené s dopravou budou prodávajícím uhrazeny kupujícímu jen v přiměřené výši odpovídající povaze zboží a standardnímu způsobu dopravy.

1.67. Prodávající neručí za škodu způsobenou prodaným zbožím v případě jeho nevhodného použití. Kupující přejímá odpovědnost za škodu způsobenou užíváním zboží, a to i ve spojení s jiným zbožím.

1.68. Vyobrazení materiálů a barevných odstínů u zboží nabízeného na webových stránkách prodávajícího je pouze orientační, a to i s ohledem na možnosti nastavení monitoru počítače kupujícího. Monitor počítače kupujícího může zobrazené materiály a barevní odstíny zboží zkreslovat. Pokud si kupující není materiálem či barvou zboží jist, a stejně tak je tomu i u velikosti zboží, měl by ve vlastním zájmu kontaktovat prodávajícího a v provozovně prodávajícího se nezávisle přesvědčit, že vzorkovník a tabulka velikostí zveřejněná na webových stránkách prodávajícího je v souladu s jeho konkrétním požadavkem na materiál, barevný odstín a rovněž velikost zboží. Tato skutečnost může být při vyřízení reklamace kupujícího zohledněna.

Další práva a povinnosti smluvních stran

1.69. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

1.70. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

1.71. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

1.72. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

1.73. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

1.74. Vyřizování stížností, reklamací a uplatnění práv z vadného plnění je rovněž možné prostřednictvím elektronické adresy : info@Bellugio.cz a reklamace@Bellugio.cz, nebo na tel. čísle: 734 472 037 vždy v pracovní době od 08:00 do 11:00 a od 13:00 do 18:00 hodin. Informaci o vyřízení stížnosti, reklamace a práva z vadného plnění zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího nebo jej informuje telefonicky na telefonním čísle kupujícího uvedeném v objednávce zboží.

1.75. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné i dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele.

1.76. Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1735 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

1.77. Veškeré informace o zboží umístěním na webových stránkách prodávajícího jsou informativního charakteru a nelze z nich vyvozovat právní následky.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

1.78. Ochrana osobních údajů kupujícího je poskytována v souladu s právním pořádkem České republiky a zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.79. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“), a to až do doby než písemně prodávajícímu sdělí, že se zpracováním svých osobních údajů nesouhlasí.

1.80. Kupující potvrzuje, že jím sdělené osobní údaje jsou přesné a správné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

1.81. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti kupujícího odstranit z databáze. Osobní údaje jsou plně chráněny proti zneužití. Osobní údaje prodávající nepředává žádné další fyzické či právnické osobě, s výjimkou externích dopravců, kterým jsou však předány osobní údaje kupujícího jen v minimálním rozsahu potřebném pro dodání/doručení zboží.

1.82. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.

1.83. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodního sdělení na svou elektronickou adresu, a to do doby než prodávajícímu písemně sdělí, že o zasílání obchodního sdělení nemá zájem.

Závěrečná ustanovení

1.84. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webovém rozhraní prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzením jako uzavřená kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu.

1.85. Tyto obchodní podmínky kupujícímu umožňují jejich archivaci a reprodukci. Okamžikem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzení objednávky, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

1.86. Pokud je smluvní stranou kupní smlouvy fyzická či právnická osoba s bydlištěm či sídlem mimo území České republiky (mezinárodní prvek), smluvní strany sjednávají, že se smluvní vztah řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího-spotřebitele z obecně závazných právních předpisů.

1.87. Je-li některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho z ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

1.88. Přílohu těchto obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy kupujícím – spotřebitelem.

1.89. Kontaktní údaje prodávajícího :

 • e-mail: info@Bellugio.cz,
 • telefon:  7734 472 037 vždy v pracovní době od 08:00 do 11:00 a od 13:00 do 18:00 hodin.
 • adresa: Dědická 1016/23 , Brno 627 00

1.90. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.2. 2023